Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                    Karlino, dnia 23.09.2009 r.

 

 GP 7331-69-04/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Koncern Energetyczny ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie– Rejon Energetyczny w Białogardzie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną  budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy 4 Marca planowanej na terenie działek gruntu nr 423/4, 423/8, 423/10, 423/15, 423/16, 423/17 w obrębie ewidencyjnym 004 przy ulicy 4 Marca w Karlinie

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

  

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie