Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

19/2009

                                                                                                                      Karlino, dnia  09 stycznia 2009 r.

           

GP 7624/46-06/08

DECYZJA Nr 19/2009

 

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), art. 46 ust. 1 pkt 1,
art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 2008 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino,

 

ORZEKAM:

Umorzyć postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

 

UZASADNIENIE

W dniu 14.10.2008 r. do Urzędu Miasta i Gminy Karlino wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, wymienionego we wstępnie do niniejszej decyzji.

Wnioskodawca załączył:

  1. Informację o przedsięwzięciu zgodną z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,
  2. Mapę ewidencyjną w skali 1: 1000.

Ponieważ podczas wstępnego zapoznania się z wnioskiem ustalono, że przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko, w dniu 14.10.2008r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zwrócił się o opinie w sprawie konieczności sporządzenia dla tego przedsięwzięcia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu w trybie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150).

Starostwo Powiatowe w Białogardzie w dniu 28.10.2008r. pismem Nr BOŚ.7633-55/08 przedstawiło opinie, że planowane przedsięwzięcie nie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie w dniu 30.10.2008 r. pismem PS-N-NZ-4010-54/08 przedstawił opinię, że planowane przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko według ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Ponownie na wniosek Gminy Karlino Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie w dniu 28.11.2008 r. pismem PS-N-NZ-4010-65/08 przedstawił opinię, że planowane przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko według ww. rozporządzenia Rady Ministrów.     

   Burmistrz Miasta i Gminy Karlino w dniu 06.12.2008 r. pismem nr GP 7624/46-04/08 wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

    Starostwo Powiatowe w Białogardzie w dniu 22.12.2008r. pismem BOŚ.7633-55-1/07 przedstawiło postanowienie uzgadniające pozytywnie planowane przedsięwzięcie.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie w dniu 09.12.2008r. pismem PS-N-NZ-4020-55/08 przedstawił postanowienie uzgadniające pozytywnie planowane przedsięwzięcie.

Z wyżej wymienionych opinii wynika, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ww. inwestycja zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko- 85/337/EWG, znajduje się w Załączniku II pkt. 10b- przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, tj. podlegających ocenie wpływu na środowisko. Zgodnie z prawem polskim w tym obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), inwestycja polegająca na „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ” , nie oddziałowywuje na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag
i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

 

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 


29 KBPobierzPodgląd pliku