Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

23/2009

Karlino, 20 lutego 2009 r.

 

 

GP 7624/53-08/08/09

 

D E C Y Z J A Nr 23/2009

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 15 lutego 2008 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150) a także § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie

 

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanego na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej) do Daszewa (Stacja Uzdatniania Wody), na dz. nr 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino);

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję liniową: sieć wodociągową, zlokalizowaną na terenie działek ewidencyjnych: obręb 003 m. Karlino, działki nr: 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino);

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 • ziemię z wykopów należy zagospodarować na terenie objętym inwestycja lub przekazać na miejsce wskazane przez Urząd Miasta i Gminy Karlino,

 • w czasie budowy utrzymać wykopy w stanie bez wody stojącej,

 • zabrania się zabijania zwierząt, które dostaną się do wykopów,

 • należy uzyskać zezwolenie wojewody bądź ministra środowiska w przypadku konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone,

 • wszelkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) ,

 • negatywny wpływ etapu budowy na otoczenia inwestycji spowodowany wywołany hałasem i pyleniem należy maksymalnie ograniczyć poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP, właściwą organizacje robót oraz prowadzenie robót jedynie w porze dziennej,

 • wszelkie pojazdy oraz urządzenia mechaniczne wykorzystywane na etapie realizacji inwestycji należy utrzymywać w należytym stanie technicznym w celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,

 • w celu minimalizacji strat w roślinności okrywowej przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zdjąć górną warstwę gleby wraz z roślinnością glebową,
  a następnie po zakończeniu prac ziemnych roślinność okrywową odtworzyć,

 • w celu ochrony zieleni wysokiej i krzewów:

        1. zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron drzew i krzewów materiał budowlanych,

        2. prace ziemne w okolicach drzew należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie korzeni oraz koron,

        3. zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczyni się do zmiany poziomu gruntu przy pniach w szczególności podsypywania drzew gruzem, ziemia i odpadami,

        4. zabrania się zagęszczania gruntu w obrębie korzeni drzew i krzewów,

        5. drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie, w razie potrzeby należy chronić także korony,

         • po zakończeniu prac ziemnych usunąć z wykopów wszelkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac oraz zagęścić grunt do warunków pierwotnych,

         • po zakończeniu prac teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
  w projekcie budowlanym.

         • na etapie projektu budowlanego należy sporządzić rzeczywisty bilans odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych, na jego podstawie należy uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy (na 30 dni przed rozpoczęciem robót) i eksploatacji,

         • w przypadku zajmowania terenów zielonych pod projektowaną inwestycję lub pas roboczy w projekcie budowlanym Inwestor winien przedstawić rozwiązania dotyczące odtworzenia tych terenów, w sposób gwarantujący kompensację przyrodniczą, prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie,

         • w przypadku konieczności usunięcia roślinności wysokiej – drzew i krzewów mogących przeszkadzać w realizacji inwestycji należy na ich wycięcie uzyskać zgodę zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
          z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

 2. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
  w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie dotyczy.

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

 1. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

 1. Nałożenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej:

Nie dotyczy.

 1. Warunki realizacji ww. przedsięwzięcia nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowieniem z dnia 09 stycznia 2009 r.:

- zostanie ograniczona wielkość wykopów i nasypów, które prowadzą do zmian naturalnego ukształtowania terenu,

- nie ulegnie zniszczeniu istniejące zadrzewienie, natomiast na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją uzyska się zgodę organu właściwego do wydania zezwolenia na wycinkę,

- place składowe i drogi dojazdowe nie będą lokalizowane w obrębie zasięgu koron drzew,

- systemy korzeniowe i pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- gleba i humus będą gromadzone w osobnych hałdach, a po zakończeniu robót zostaną rozplantowane,

- emisja zanieczyszczeń pyłowo- gazowych będzie ograniczona wyłącznie do terenu budowy,

- trasa sieci wodociągowej będzie przebiegała w pasach drogowych lub w ich najbliższym sąsiedztwie, aby zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w trakcie budowy,

- w przypadku kolizji z drogami asfaltowymi, zastosuje się metodę przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej,

- wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną do czasu zakończenia budowy zostaną wyścielone materiałami izolacyjnymi,

- odpady powstające podczas budowy będą segregowane i przechowywane w odpowiednich pojemnikach zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnionych odbiorców, natomiast odpady niebezpieczne będą oddzielane i wywożone do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją,

- stosowane będą takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które pozwolą chronić środowisko,

- prace będą prowadzić w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowego, szczególnie substancjami ropopochodnymi w trakcie prowadzenia robót.

 

UZASADNIENIE

Wniosek złożony przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanego na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej) do Daszewa (Stacja Uzdatniania Wody), na dz. nr 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino), wpłyną do tut. urzędu w dniu 24.10.2008 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 63a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć:

 • kanały odkrytych rurociągów, służących do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (kod PLH 320022).

W dniu 03.11.2008 r. pismem Nr GP 7624/53-03/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Pismem z dnia 03.11.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 15 lutego 2008 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 14.11.2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pismem K-SR-P-2/6650/216/08 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia
19.11.2008 r., znak PS-N-NZ-4010-60/08 odstąpił od obowiązku o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na postawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573
z póź. zm.) dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia „raportu”. Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji
o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Wojewody Zachodniopomorskiego
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Burmistrz Miasta
i Gminy Karlino postanowieniem z dnia 29.12.2008 r. znak GP 7624/53-04/08 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:  : budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanego na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej) do Daszewa (Stacja Uzdatniania Wody), na dz. nr 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino);

W dniu 29.12.2008 r. pismem Nr GP 7624/53-07/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 z póź. zm.) pismem z dnia 29.12.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (przejmującego obowiązki Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. Nr 199, poz. 1227) z wnioskiem o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia
14.01.2009 r., znak PS-N-NZ-4020-11/09 uzgodnił bez uwag warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 09.01.2009 r. RDOŚ-32-WSTI-6650-12/09/kd uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia (warunki te zostały wymienione w pkt. 8 niniejszej decyzji).

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag
i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

 

 

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4b z dnia 15 lutego 2008 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku
o wydanie decyzji , o której mowa w art. 46 ust. 4 ww. ustawy. Zgodnie z art. 46 ust. 4b wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 46 ust. 4 c POŚ, może ulec wydłużeniu
o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust.3 POŚ

Otrzymują:

1. Grzegorz Włoch, Ekowodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-856 Koszalin z upoważnienia przedsiębiorstwa Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard

2. UMiG Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78- 230 Karlino

3. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard