Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

34/2009

                                                                                                           Karlino, dnia 23.04.2009 r.

 

 

GP 7624/03-05/09

 

 

 

Decyzja Nr 34/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 t. j. ze zm.) oraz art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2009 r. Gminy Karlino, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w Karlinie”

 

na działkach o nr. ewidencyjnych:

3 obręb 003 Karlino, 30/4 obręb 003 Karlino, 41 obręb 003 Karlino, 249/1 obręb 005 Karlino, 303 obręb Daszewo,

 

orzeka się

o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

Uzasadnienie

Gmina Karlino, siedziba: ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, w dniu 30.01.2009 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w Karlinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino działając na podstawie art. 61 ust. 2 oraz art. 75 ust. 1   pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku,  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, równocześnie zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, zwrócił się pismami z dnia 16 lutego 2009 r. do Starosty Białogardzkiego wykonującego zgodnie z art. 156 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zarówno Starosta Białogardzki, pismem z dnia 25 lutego 2009 r. znak: BOŚ.7663-8/09, jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie, pismem z dnia 3 marca 2009 r. znak: PS-N-NZ-4010-11/09, orzekli o braku wymagalności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, uzasadniając swoje stanowiska brakiem ujęcia inwestycji o charakterystyce określonej we wniosku w zakresie normowanym przez     § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Karlino, dokonując w związku § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów wskazanego wyżej, analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia raportu, działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, postanowieniem z dnia 10 marca 2009 r. znak: GP 7624/03-04/09 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mając w szczególności na względzie to, że zarówno rodzaj jak i zakres przedsięwzięcia nie niesie za sobą ryzyka negatywnego wpływu na środowisko.

W wyniku dokonania oceny powyżej wskazanych ustaleń dotyczących stanu faktycznego oraz prawnego sprawy ustalono, że zakres przedmiotowy przedsięwzięcia wskazanego we wniosku nie kwalifikuje go jako wymagającego uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Brak elementu w stosunku administracyjno-prawnym w postaci przepisu nakazującego rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek  strony. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 kpa.

W trakcie postępowania w sprawie, do publicznej wiadomości podano informację o wszczęciu postępowania oraz postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Karlino o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Do treści wniosku, wezwania i postanowienia nie zgłoszono żadnych protestów, zastrzeżeń ani uwag.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji    

 

 

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

 
  1. Urząd Miasta i Gminy Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa.