Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                        Karlino, 23 stycznia 2008 r.

 

 GP 7624/46-07/08

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

                Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodn
ie z art. 61
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez

Gminę Karlino z siedzibą przy   ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

 

 

 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  3. strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA