Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                        Karlino, 06  grudnia 2008 r.

 

GP 7624/46-04/08

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 

POSTANAWIAM

 

Odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

 

Uzasadnienie

 

Inwestor- Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, w dniu 14.10.2008r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

Pismem z dnia 14.10.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 15 lutego 2008 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.

Starostwo Powiatowe w Białogardzie postanowieniem z dnia 28.10.2008 r. znak BOŚ.7633-55/08 odstąpił od sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie pismem z dnia
30.10.2008 r., znak PS-N-NZ-4010-54/08 odstąpił od obowiązku o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 63  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia raportu.

Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Starosty Powiatu Białogardzkiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie uznano iż ww. przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino.

 

 

 

               

            Otrzymują:

  1. UMiG Karlino

ul. Plac Jana Pawła II 6

78- 230 Karlino

       2.    strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA