Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                               

Karlino, 22.04.2009 r.

 

 GP 7624/20-06/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

               Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo. o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino na dz. o numerach ewidencyjnych 9/4, 10/2, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/23, 11/25, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 15/4, 15/6, 15/7, 16/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/3, 21/4, 22, 30/1, 33, 34/1, 35, 38 obręb Mierzyn.

 

 

 

 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino