Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                               

Karlino, 28.05.2009 r.

 

 GP 7624/59-06/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

               Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez : Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie,

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej) do miejscowości Krzywopłoty, budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej od miejscowości Karlinko do Karlina (ulica Kościuszki), budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Krzywopłoty

 

 Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino