Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                              
 
Karlino, 03.06.2009 r.

 

 GP 7624/25/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, po otrzymaniu wniosku przedsiębiorstwa Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami do granicy działek nr 345 i 346 obr. Daszewo- wieś Witolub, zlokalizowanej w miejscowości Witolub, gmina Karlino dz. nr 191, 343, 363 obr. Daszewo, Gmina Karlino.

 


 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. tablica ogłoszeń w Witolubiu
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino