Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o złozonym raporcie o odziaływaniu na środowisko

Karlino, 20.06.2009 r.

GP 7624/23-03/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Karlino

 

Działając na podstawie art.29, art.30, art.33, w związku z art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w tut. Urzędzie złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie okręgowej stacji diagnostycznej „Mazitrans”, ul. Kołobrzeska 4, 78-230 Karlino.

 

1.     Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:

Pana Krzysztofa Mazurka, zam. przy ul. Wojska Polskiego 8, 78-230 Karlino,

2.     Przed wydaniem decyzji wystąpiono do Starosty Białogardzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o uzyskanie opinii czy wymagane jest  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.

3. Po uzyskaniu opinii ww. organów administracyjnych Burmistrz Gminy Karlino  postanowieniem stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko oraz określił zakres raportu.

4.   Zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz   pozostałą dokumentacją sprawy,

- możliwości składania na piśmie przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 

Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

 

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pok. 16

 

Uwagi i wnioski na piśmie można składać w Urzędzie Gminy w Karlinie, w pokoju 16
w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

Burmistrz Gminy Karlino