Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karlino, 23.06.2009 r.

GP 7624/26/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Karlino

 

Działając na podstawie art.29, art.30, art.33, w związku z art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w tut. Urzędzie złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, zlokalizowanego w miejscowości Karlino, ul. Szczecińska nr 19, 21, 24, 26, 28, 34.

 

1.     Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:

RWiK Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

2.   Zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz   pozostałą dokumentacją sprawy,

- możliwości składania na piśmie przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 

Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

 

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pok. 16

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Karlino