Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Karlino, 29.06.2009 r.

GP 7624/25-04/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Karlino

 

Działając na podstawie art.29, art.30, art.33, w związku z art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci  wodociągowej z odgałęzieniami do granicy działek nr 345 i 346 obr. Daszewo- wieś Witolub, zlokalizowanej w miejscowości Witolub, gmina Karlino dz. nr 191, 343, 363 obr. Dasszewo.

 

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:

 RWiK Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

  1. W trakcie postępowania Burmistrz Gminy Karlino wystąpił z zapytaniem czy wymagana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji do Starosty Białogardzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    w Białogardzie
  2. Starosta Białogardzki i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie odstąpili od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
  3. Zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz   pozostałą dokumentacją sprawy,

- możliwości składania na piśmie przez wszystkich zainteresowanych uwag
i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 

Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

 

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pok. 16

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Karlino