Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o obowiązku przeprowadzenia oceny o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                            Karlino,29.06.2009 r.

 

 GP 7624/24-03/09

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

 

Działając na podstawie art.29, art.30, art.33, w związku z art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zaplecza technicznego gospodarstwa rolnego na dz. nr 7/16 obr. ewidencyjny 007 miasto Karlino.

 

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:Agro Pomorze Usługi Sp. z o.o., Pobłocie Wielkie 14, 78-230 Karlino
  1. W trakcie postępowania Burmistrz Gminy Karlino wystąpił z zapytaniem czy wymagana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji do Starosty Białogardzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    w Białogardzie
  2. Starosta Białogardzki pismem wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, Powiatowy Inspektor Sanitarny
    w Białogardzie opinią sanitarną stwierdził, że planowana inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu
    o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  3. Zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz   pozostałą dokumentacją sprawy,

- możliwości składania na piśmie przez wszystkich zainteresowanych uwag
i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 

Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

 

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pok. 16

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Karlino