Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                           Karlino,11.08.2009 r.

 

 GP 7624/30-03/09

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.    z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), na podstawie wniosku złożonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin.

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Pobłocie Wielkie- Modernizacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych”.

Lokalizacja:

dz. nr 37, 38, 16/6, 16/8, 25, 27, 34/11, 39 obr. Pobłocie Wielkie, gmina Karlino.

 

 

 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 

Do wiadomości:

  1. a/a
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie