Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                              

  Karlino, 17.08.2009 r.

 

 GP 7624/23-06/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

               Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Krzysztofa Mazurka, zam. ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie okręgowej stacji diagnostycznej, warsztatu wulkanizacyjnego, myjni samochodowej oraz biura administracyjnego na dz. nr 12/2 obr. 003 Karlino.

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie