Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                               

Karlino, 12.08.2009 r.

 

 GP 7624/29-06/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

               Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych, chodników i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie.

Lokalizacja:

- ul. Bolesława Chrobrego- dz. nr 106/1, 66, 3/2, 47/6, 48/2 obr. 003 Karlino,

- ul. Szymanowskiego- dz. nr 143 obr. 004 Karlino,

- ul. Ks. Brzóski- dz. nr 155 obr. 003 Karlino,

- ul. Moniuszki- dz. nr 122 obr. 004 i dz. nr 39/4 obr. 003 Karlino,

- ul. Niepodległości- dz. nr 413/2 obr. 004 Karlino,

- ul. Ogrodowa- dz. nr 105/1 obr. 004 Karlino,

- ul. Parkowa- dz. nr 138 i 142/4 obr. obr. 004 Karlino,

- ul. Słoneczna – dz. nr 44, 45/11, 47/22, 47/36, 47/81- obr 004 Karlino,

- ul. Stroma- dz. nr 129 obr. 004 Karlino,

- ul. Traugutta- dz. nr163/1, 163/3, 179/6, 179/9, 177/3- obr. 004 Karlino,

- ul. Spokojna- dz. nr 3/6 obr. 004 Karlino,

- ul. Walki Młodych- dz. nr 413/3, 419/3 obr. 004 Karlino,

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej  i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu               w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie