Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                               

Karlino, 31.08.2009 r.

 

 GP 7624/30-05/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Szczecinie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Pobłocie Wielkie- modernizacja urządzeń szczegółowych, zlokalizowanych na dz. nr 16/6, 16/8, 25, 27, 34/11, 38 i 29 w obr. Pobłocie Wielkie. 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie.