Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                               Karlino, 30.09.2009 r.

 

 GP 7624/36/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, po otrzymaniu wniosku Gminy Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, Karlino

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1199Z- ulica Wojska Polskiego w Karlinie (dz. nr 21/2 w obr. 004), zakres prac obejmuje:

- wymianę krawężników betonowych,

- wyprofilowanie i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonaniu odwodnienia powierzchniowego do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym;

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Pełnomocnik: Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” Sp. c., Wiesław Grzywacki, Marian Jankowiak, Edyta Grzywacka- Wziątek, ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Białogard

 

 


Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16, tel. 3119515.

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie