Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                        Karlino, dnia 30.12.2009 r.

 

 GP 7624-40/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

                Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy                 z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o umorzeniu postępowania administracyjnego, prowadzącego do wydania decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz remoncie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie oraz nadbudowie części budynku wraz z budową wewnętrznej instalacji klimatyzującej i wentylacyjnej oraz remontem instalacji gazowej i elektrycznej zlokalizowanej na dz. nr 242 obr. 004 Karlino.

 

 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.        tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejski w Karlinie

2.        strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie