Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o decyzji kończącej postępowanie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karlino 2009-12-31

 

GP 7331-93-4/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o decyzji kończącej postępowanie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu Decyzji Nr 41/2009 z dnia 30.12.2009 r. GP 7331-93-3/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Koncernu Energetycznego ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie – Rejon Energetyczny w Białogardzie  z dnia 13.11.2009 r.  polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków  planowanej na terenie działek gruntu nr 70/1, 76/2, 73, 251, 81/2 w obrębie ewidencyjnym 005 w rejonie ulic  Bogusława X i Okrzei w Karlinie,

 

Z treścią powyższej decyzji wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

Miejsce publikacji:

1.        Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejski w Karlinie

2.        Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie