Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

                                                                                        Karlino, dnia 30.12.2009 r.

 

 

 

GP 7624/34-05/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Karlino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: likwidacji Stacji Uzdatniania Wody, hydroforni i ujęć wody zlokalizowanych na działkach: nr 134/4 obręb Kowańcz, nr 198 obręb Lubiechowo, nr 19/6 obręb Mierzyn, nr 7/4 obręb Poczernino, nr 142/4 obręb Ubysławice, nr 11/7 i 12/1 obręb Wyganowo, nr 42/8 obręb Zwartowo

 

 

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie i Starostwa Powiatowego w Białogardzie można zapoznać się w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6, pok. 16 tel. 311-95-15 w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

Miejsce publikacji:

 

1.      Na tablicach ogłoszeń w miejscowościach; Kowańcz, Lubiechowo, Mierzyn, Poczernino, Ubysławice, Wyganowo, Zwartowo

2.      Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie

3.      Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie