Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                                   Karlino 2010-01-11

 

 GP. 7624/54-08/08/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) na wniosek Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

 

 

 

ZAWIADAMIAM

 

 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji Burmistrza Karlina Nr 22/2009 z dnia 20.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków  oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanych w Karlinie w ulicach: Dworcowa, Nadbrzeżna, Koszalińska od nr 85a do 97, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w Karlinie na terenie działek przy ulicy Koszalińskiej od nr 59 do 67 i Wojska Polskiego, zlokalizowanego w mieście Karlino, ulice: Dworcowa, Nadbrzeżna (od istniejącej przepompowni ścieków do nowoprojektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej za wiaduktem kolejowym), Koszalińska od nr 85a do nr 97, Koszalińska od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego.

Inwestycja przebiega przez następujące działki:

Karlino ulice: Nadbrzeżna, Dworcowa, Koszalińska od nr 85a  do 97;

Obręb 003 m. Karlino, działki nr: 31/18, 31/11, 31/23, 31/15, 31/13, 31/8, 31/6, 31/7, 31/10, 34/24, 34/7, 34/25, 34/26, 34/27, 24/28, 34/29, 34/30, 34/18, 34/3, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/19, 34/8, 34/9, 34/16, 34/17, 34/12, 34/11, 35/2, 35/1, 33/6, 33/11, 33/10, 33/23, 33/7;

Obręb nr 005 Karlino, działki nr: 52/1, 52/4, 52/3, 52/5, 54/9, 54/10, 54/11, 54/8, 7, 40;

Pompownia ścieków będzie zlokalizowana na działce nr 40 obr. 5 m. Karlino.

Karlino ulice: Koszalińska od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego;

Obręb nr 004 Karlino, działki nr: 590, 223/10, 222/3, 222/2, 221/2, 221/3, 220/3, 220/2, 219/3, 219/2, 223/6, 21/2.

 

Organem właściwym do sprostowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Karlina.

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

1.       Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – w terminie 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości - w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Karlina, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pok. 16,  tel. 3119515.

W Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Karlina można zapoznać się także z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: w BIP UM Karlino oraz na tablicy ogłoszeń  UM Karlino

2.        a/a