Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                                   Karlino 2010-02-05

 

 GP. 7624/54-10/08/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

 

 

 

ZAWIADAMIAM

 

 

 

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu ostatecznej decyzji Burmistrza Karlina Nr 22/2009 z dnia 20.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków  oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanych w Karlinie w ulicach: Dworcowa, Nadbrzeżna, Koszalińska od nr 85a do 97, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w Karlinie na terenie działek przy ulicy Koszalińskiej od nr 59 do 67 i Wojska Polskiego, zlokalizowanego w mieście Karlino, ulice: Dworcowa, Nadbrzeżna (od istniejącej przepompowni ścieków do nowoprojektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej za wiaduktem kolejowym), Koszalińska od nr 85a do nr 97, Koszalińska od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego.

Inwestycja przebiega przez następujące działki:

Karlino ulice: Nadbrzeżna, Dworcowa, Koszalińska od nr 85a  do 97;

Obręb 003 m. Karlino, działki nr: 31/18, 31/11, 31/23, 31/15, 31/13, 31/8, 31/6, 31/7, 31/10, 34/24, 34/7, 34/25, 34/26, 34/27, 24/28, 34/29, 34/30, 34/18, 34/3, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/19, 34/8, 34/9, 34/16, 34/17, 34/12, 34/11, 35/2, 35/1, 33/6, 33/11, 33/10, 33/23, 33/7;

Obręb nr 005 Karlino, działki nr: 52/1, 52/4, 52/3, 52/5, 54/9, 54/10, 54/11, 54/8, 7, 40;

Pompownia ścieków będzie zlokalizowana na działce nr 40 obr. 5 m. Karlino.

Karlino ulice: Koszalińska od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego;

Obręb nr 004 Karlino, działki nr: 590, 223/10, 222/3, 222/2, 221/2, 221/3, 220/3, 220/2, 219/3, 219/2, 223/6, 21/2

poprzez ujęcie w tej decyzji działki nr 250, obręb 005, m. Karlino

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

1.       Z dokumentacją w/w sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

.

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: w BIP UM Karlino oraz na tablicy ogłoszeń  UM Karlino

2.        a/a