Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

     Karlino 2010-02-08

GP 7624/39-07//09/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c, art. 38 oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 1/2010 z dnia 08.02.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na:

 

przebudowie ulicy Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową ścieżki rowerowej, ciągów pieszych, przebudową i rozbudową sieci elektrycznej, sieci kanalizacji deszczowej, budową przyłącza wodociągowego do fontanny, budową skweru miejskiego, budową komórek lokatorskich, wiaty śmietnikowej, wiaty na przystanku autobusowym oraz w miejscu postojowym dla rowerzystów, budową placu zabaw oraz kanalizacji teletechnicznej na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów: nr 136, 142/1, 251, 250, 232, 231, 230, 229/1, 229/2, 228, 227, 226/1, 226/2, 225, 224, 220, 223, 215, 129, 131, 121, 122/2 w obrębie 005 miasta Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

1.       Z treścią decyzji Nr 1/2010 z dnia 08.02.2010 r.  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

.

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP, strona internetowa UM Karlino, tablica ogłoszeń UM Karlino

2.        a/a