Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                                   Karlino 2010-05-14

 

 GP 7624/23-2/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM  STRONY POSTĘPOWANIA

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energetyka Cieplna Spółka z o.o., ul. Pełki 6, 78-230 Karlino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną

 

Inwestor:                    Energetyka Cieplna Spółka z o.o., ul. Pełki 6, 78-230 Karlino

(Wnioskodawca)     

                     

Lokalizacja: dz. ewid. Nr 2, 7, 6/4, 6/3 obręb 006 Karlino; Nr 5/1, 7/8, 7/10, 7/13, 7/18, 2/13, 4/13, 1, 4/6, 4/7, 4/11, 4/9, 4/12 obręb 007 Karlino; 1/11, 29/1, 31/2 obręb 008 Karlino

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Karlina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenia

 

1.       W terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia lub podania go do publicznej wiadomości istnieje możliwość składania uwag i wniosków – w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) oraz możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy. Osoby zainteresowane uwagi i wnioski mogą składać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15). Wydział ten udziela też wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie.

2.       Po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przez obwieszczenie, niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino

2.        a/a