Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania

                                                                                                   Karlino 2010-05-24

 

 GP 7624/23-8/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 69 ust. 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

 

zawiadamia się strony postępowania

                                                                                                                         

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW wraz z niezbędna towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr: 2, 7, 6/4, 6/3 obręb 006 Karlino; 5/1, 7/8, 7/10,7/13, 7/18, 2/13, 4/13, 1, 4/6, 4/7, 4/11, 4/9, 4/12 obręb 007 Karlino; 1/11, 29/1, 31/2 obręb 0008 Karlino z wniosku Energetyka Cieplna Spółka z o.o., ul. Pełki 6, 78-230 Karlino  -  zostało wydane postanowienie Burmistrza Karlina z dnia 24 maja 2010 r. GP. 7624/23-7/10  o zawieszeniu przedmiotowego postępowania, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę (Energetyka Cieplna Spółka z o.o., ul. Pełki 6, 78-230 Karlino)  raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na powyższe postanowienie przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenia

 

1.       Z treścią postanowienia z dnia 24 maja 2010 r. GP. 7624/23-7/10  o zawieszeniu postępowania oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy Urzędu

2.       Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

3.       Po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przez obwieszczenie, niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino

2.        a/a