Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Karlino 2010-06-11

 

GP 7624-41-9/09/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c, art. 38 oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina w dniu 11.06.2010 postanowienia (znak sprawy: GP. 7624-41-8/09/10), co do treści (rozstrzygnięcia) decyzji Nr 2/2010 z dnia 22.02.2010 r. (znak sprawy: GP 7624-41-6/09/10) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Karlino - Pobłocie Wielkie po trasie istniejących nasypów kolei wąskotorowej, zlokalizowanej na terenie gminy Karlino na działkach: nr 24/1 obręb Pobłocie Wielkie, nr 210 i 86 obręb Lubiechowo, nr 147/1 i 147/2 obręb Karścino, nr 2/1 i 2/2 obręb Karlino.

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

1.       Z treścią postanowienia z dnia 11.06.2010 r.  GP 7624-41-8/09/10 można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

.

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Lubiechowo, Karścino, Pobłocie Wielkie.

2.        a/a