Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

     Karlino 2010-06-21
 
GP 7624/24-7/10
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Karlina
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c oraz  art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         
 
zawiadamiam
 
o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 20/2010 z dnia 21.06.2010 r. umarzającej postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Karlino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie napowietrznych linii energetycznych 0,4 kV i 15 kV przechodzących przez działki ewidencyjne nr 1/1 obręb 001 Karlino, nr: 1, 2, 3 i 41 obręb 003 Karlino, nr: 299/1, 300, 301/1, 301/2, 301/5, 301/6, 301/7 i 303 obręb Daszewo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie
Z treścią decyzji Nr 20/2010 z dnia 21.06.2010 r. można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
Sposób publikacji:
1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Daszewo.
2.        a/a