Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                       Karlino 2010-07-08

GP. 7331/50-4/10

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

 

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 12/2010 z dnia  08.07.2010 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci wodociągowej w ul. Moniuszki i ul. Chrobrego w Karlinie zlokalizowanej  na terenie działek ewidencyjnych  nr: 21/2, 122, 106/1, 66, 47/6, 3/2 i 491 obręb 004 Karlino

 

 

 

Pouczenie

1.      Z treścią decyzji Nr  12/2010 z dnia 08.07.2010 r.  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

 

2.      Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablica ogłoszeń w UM Karlino

2.        a/a