Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Karlino 2010-07-08

 

GP. 7624/21-8/10

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Karlina

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

 

 

ZAWIADAMIAM

 

wydaniu przez Burmistrza Karlina postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

 

budowie drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego objętego Strefą Ekonomiczną KSSE – Podstrefa Karlino – Kompleks II wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem drogowym na działkach ewidencyjnych nr: 1, 2, 3 i 41 obręb 003 Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

Z dokumentacją w/w sprawy, a także wydanym postanowieniem można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

.

 

 

 

 

Sposób publikacji:

  1. Podano do publicznej wiadomości: w BIP UM Karlino oraz na tablicach ogłoszeń: UM Karlino

  2. a/a