Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Koszalin, dnia  09.08.2010 r.

 

 

GP 7624/26-7/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

 

 

ZAWIADAMIAM

 

wydaniu przez Burmistrza Karlina postanowienia, w którym  nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie gazociągu podwyższonego ciśnienia z rur PE de 180 mm, ciśnienie nominalne 0,9 MPa na działkach nr: 574/5, 576/5, 577/1, 578/5, 594/4, 602/13, 602/17, 604/5, 636 obręb Daszewo, gmina Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenia

Z dokumentacją w/w sprawy, a także wydanym postanowieniem można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

.

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: w BIP UM Karlino oraz na tablicach ogłoszeń:  UM Karlino, Daszewo

2.        a/a