Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznych przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty, w roku 2010.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/385/09 Rady Miejskie w Karlinie z dnia 27 listopada  2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karlino  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96. poz. 873 ze zm.),

          Burmistrz Karlina

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznych przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty,   w roku 2010.

 

 

Rodzaj zadania  i wysokość środków :

 

1. Profilaktyka i promocja zdrowia                            -     1.300zł

2.  Ochrona kultury i tradycji narodowych                  -     2.300zł

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu             -   97.000zł  

4. Ochrona osób starszych i niepełnosprawnych        -    3.900zł

 

 

 

 

Wysokość dofinansowania zadań w latach 2008 i 2009

  

                                                                                              2008r.                         2009r.

1. Profilaktyka i promocja zdrowia                           -        1.300zł.           -          1.300zł.

2.  Ochrona kultury i tradycji narodowych                -        2.300zł.           -          2.300zł.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu            -      74.000zł.           -        97.100zł.

4. Ochrona osób starszych i niepełnosprawnych         -       1.900zł.           -           3.900zł.

 

 

Oferta Powinna zawierać w szczególności:

 

a)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji

b)  termin i miejsce realizacji zadania

c)  kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

    zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych

    źródeł.

Warunki konkursu:

 

1. Wnioski o dofinansowanie projektu  mogą składać organizacje pozarządowe, w tym fundacje   i stowarzyszenia, osoby prawne  i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP i innych kościołów i związków wyznaniowych (wg art.3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, realizujące zadania z obszaru profilaktyki           i ochrony zdrowia oraz rozwoju sportu  i rekreacji.

2. Oferta powinna być przygotowana w  oparciu o wzór zawarty  w rozporządzeniu Ministra   Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r.,  Nr 264, poz. 2207).

3. Wnioski dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Karlinie

     http:\\bip.karlino.pl oraz w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w  Karlinie, ul. Plac Jana   Pawła

     II 6.

4. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Burmistrzem Karlina a podmiotami, których oferta zostanie
wybrana.

Termin składania, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać w formie pisemnej,
w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem  “Konkurs z zakresu opieki społecznej". Oferty należy składać w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, w nieprzekraczalnym terminie do
09.02.2010r. do godz. 15°°.

2. Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Karlina. Rozpatrzenie oferty nastąpi  w oparciu o art. 15 cytowanej we wstępie ustawy, wg poniższych kryteriów:

-         możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie możliwości kadrowych,   i rzeczowych oraz dotychczasowe osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

-         wysokość środków finansowych planowanych na realizacje zadania  z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł,

-         zakładana liczba uczestników realizowanego zadania.

3. Zadanie powinno być wykonane do 31.12.2010r.

4. Decyzje o wsparciu realizacji zadania z wybranym podmiotem podejmie Burmistrz Karlina     w terminie 7dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie oraz poprzez umieszczenie informacji w biuletynie informacji publicznej gminy Karlino (http:\\bip.karlino.pl).

6. Oferty niekompletne, doręczone lub złożone po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego lub pieczęci wpływu w sekretariacie) zostaną odrzucone.