Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniaWymagane dokumenty :
1) Wniosek na formularzu dostępnym w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój nr 3.

2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Opłaty :
Opłata skarbowa:
Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2019.1000 t.j. z późn. zm.) 107 zł,

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2. pkt2 . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.7 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2019.1000 t.j. z późn.zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro podawcze Urzędu Miejskiego - pokój nr 3a,

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza MiG Karlino w terminie 14 dni od dnia oręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój nr 3

tel. 3119548, 3119515


Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018.1945 z późn.zm.).