Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Informacje

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

 

Wymagane dokumenty

 

1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

 

Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 PLN za wydanie decyzji

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Karlino, pok. Nr 7,

- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednie prowadzącemu postępowanie - Inspektorowi do Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Karlino pok. Nr 10.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

 

- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) ze zmianami,

- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,

- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :

- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,

- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,

- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,

- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Karlino) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Zachodniopomorski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

 

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Białogardzie - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),

Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960) ze zmianami.