Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać się o uzyskanie zezwolenia na jednorazową (do 2 dni) sprzedaż napojów alkoholowych. O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.      Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych.

2.      Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Karlina)

 

OPŁATY

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Karlinie przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

1.      dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,

2.      dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,

3.      dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu –  175 zł.

 

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie (pok. nr 5) lub na rachunek bankowy Gminy: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 PKO BP S.A.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Biuro ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. Nr 3, w godzinach od 7.00-15.00.

 

TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1.      Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a)      do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,

b)      powyżej 4,% do 18% zawartości alkoholu

c)      powyżej 18% zawartości alkoholu

2.      Na decyzję Burmistrza  czeka się zwykle około 7 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 1(parter), w godzinach pracy urzędu. Tel.  094 3113509

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. 1 ust. 1, 2, 3 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  2. Uchwała nr XLVII/431/18 Rady Miejskiej w Karlinie  z dnia 29 czerwca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz  zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych  napojów na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3669)
  3. Uchwała nr XLVII/432/18 Rady Miejskiej w Karlinie  z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3670)
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018  r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

Wniosek o jednorazowe zezwolenie.

61 KBPobierzPodgląd pliku