Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 

 

Wymagane dokumenty :

Dostarczone przez stronę

-wniosek w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego potwierdzony przez Karlińskie Towarzystwo budownictwa Społecznego ul. Wojska Polskiego 1, wraz z dowodem wpłaty zaliczki w wysokości 300,00 zł na poczet wyceny (zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu – pokój nr 5),

Zbierane przez referat realizujący zadanie

-informacja o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karlino,

-operat szacunkowy określający wartość nieruchomości lokalowej sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego (za określoną opłatą),

-zaświadczenie stwierdzające „samodzielny” charakter sprzedawanego lokalu wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

Dostarczone do wglądu przez stronę

-w razie konieczności – dokumenty dotyczące przeprowadzonych remontów wnioskowanego lokalu

Opłaty :

Opłata skarbowa

-nie przysługuje (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. „g” ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86, poz. 960)

Inne opłaty

-koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki, koszty wydzielenia geodezyjnego, koszty sporządzenia aktu notarialnego (wg taksy notarialnej), koszty sądowe za założenie księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu prawa własności lokalu, cena nabycia lokalu

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy - pokój nr 7

od poniedziałki do piątku w godz. 7°° - 15°°

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

-termin ustawowy - nie mają zastosowania przepisy rozdziału 7 KPA

-termin rzeczywisty – do 3 miesięcy

-Z chwilą otrzymania wniosku Referat Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu – zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 3

tel. 3119547

 

Tryb odwoławczy

-nie przysługuje

Dodatkowe informacje :

-obowiązująca w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych Uchwała Rady Miast eliminuje ze sprzedaży część zasobu komunalnego, osoba przyjmująca wniosek winna na tej podstawie ustalić i poinformować stronę, czy sprzedaż danego lokalu jest możliwa,

-sprzedaż odbywa się : za gotówkę – z zastosowaniem 50 % ulgi od ceny sprzedaży, na raty – w ten sposób, że I – sza rata w wysokości 10 % ceny sprzedaży winna być wpłacona przed podpisaniem aktu notarialnego; pozostała należność zostaje rozłożona na maksymalnie 10 rat rocznych , odsetki od niezapłaconej należności wynoszą 8% w stosunku rocznym.

Podstawa prawna :

-art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” I art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku),

-art. 34 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. Nr 46, poz.543 z 2000 roku),

-art. 3.ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (j. t. Dz. U. Nr 80, poz.903 z 2000 roku),

-uchwała Nr XL/357/98 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom oraz zasady sprzedaży tych lokali,

-uchwała Nr XLI/368/98 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 lutego 1998r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych na terenie miasta i gminy Karlino

-Kodeks cywilny