Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko ds. Biura Rady Miejskiej w Karlinie.

Funkcję inspektora pełni: Aleksandra Butrym
Telefon: (94) 3119546
E-mail: b.rady@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej a w szczególności:

 1) przygotowanie materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji,

 2) opracowywanie materiałów z obrad, wniosków i opinii oraz przekazywanie   ich odpowiednim organom, nadzór nad ich realizacją,

 3) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

 4) sporządzanie scenariuszy obrad sesji Rady,

2. Prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał Rady Miejskiej.

3. Udział w organizowaniu referendów i konsultacji społecznych.

4. Współpraca w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego.

5. Obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych, przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli oraz podejmowanie w celu ich rozpatrzenia.

6. Załatwianie spraw związanych z nadawaniem tytułów „Honorowy Obywatel Karlina i Zasłużony dla Gminy Karlino”.

7. Realizacja zadań związanych z wyborami ławników sądowych.

8. Prowadzenie ewidencji wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.

9. Publikacja uchwał i podawanie ich do publicznej wiadomości. Koordynowanie współpracy z radami sołeckimi i zarządami osiedli.

Stanowisko podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.