Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie

Kierownik USC: Agnieszka Kuklinowska
Tel: (94) 311 9510 e-mail:
a.kuklinowska@karlino.pl

Zastępca Kierownika USC: Iwona Bakalarska
e-mail: i.bakalarska@karlino

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów, a w szczególności:

1) rejestrację stanu cywilnego,

2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3) przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób,

4) wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

5) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,

6) potwierdzanie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,

7) przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

8) wydawanie zaświadczeń oraz rejestracja małżeństw konkordatowych,

9) organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz długoletnim pożyciem małżeńskim,

10) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,

11) wydawanie dowodów osobistych,

12) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

13) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach, zbiórkach publicznych i cudzoziemcach,

14) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem imion i nazwisk.

2. Do zakresu działania stanowiska Zastępcy Kierownika USC należy zastępowanie kierownika USC w czasie jego nieobecności.

Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.