Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu: Monika Panasiuk
Tel: (94) 311 9547
e-mail: m.panasiuk@karlino.pl
grunty@karlino.pl

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
Genowefa Biernacka
e-mail; g.biernacka@karlino.pl

Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami
Iwona Wysocka-Chudziak
e-mail: i.wysocka-chudziak@karlino.pl

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami gminnymi.

2. Tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

3. Prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

4. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemi.

5. Realizacja zadań dotyczących produkcji rolnej i leśnej.

6. Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wnioskowanie o przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

7. Prowadzenie spraw związanych z łowiectwem i zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych.

8. Wyłączanie gruntów z produkcji.

9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

10. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

11. Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stosunków wodnych na gruntach.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina.