Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Skarbnik

Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika pełni: Lucyna Szymecka
Tel: (94) 311 95 05
e-mail: l.szymecka@karlino.pl

Do zadań Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie finansów publicznych i rachunkowości oraz innych przepisów szczególnych,

2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

5) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Budżetu i Podatków,

7) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

9) realizacja zadań z zakresu obronności obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.