Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG GMINNYCH W ROKU 2011 NA TERENIE GMINY KARLINO.

                                                                        
Karlino, dnia 24.01.2011 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Gmina Karlino
78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6
tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10
 
OGŁASZA PREZTARG NIEOGRANICZONY NA:
„ BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG GMINNYCH W ROKU 2011 NA TERENIE GMINY KARLINO”.
 
Zamówienie obejmuję:
a)        wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic, chodników i placów gminnych                                 o nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej lub drobnowymiarowych elementów betonowych, uszczelnienie pęknięć nawierzchni bitumicznej,
b)        wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej, polegających na równaniu dróg,
c)        wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni z płyt betonowych,
d)        wymiana i wbudowanie krawężników i obrzeży,
e)        remonty oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego ulic,
f)         transport i dostawa materiałów służących do remontów dróg wykonywanych własnymi środkami przez Zamawiającego.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej,
3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości sumy gwarancyjnej minimum 30.000 złotych,
5) wykonywał w okresie ostatnich 5 lat prace tożsame z przedmiotem zamówienia,
 
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona według formuły „spełnia – nie spełnia”, wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nastąpi na wezwanie Zamawiającego w celu ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 
a) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy dołączyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
   b)wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (min. 3 roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie nawierzchni dróg z kostki polbruk(min. 1), kostki kamiennej (min.1), nawierzchni bitumicznej(min.1),
c) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości sumy gwarancyjnej minimum 30.000 zł,
d) oświadczenie o spełnieniu warunków Art. 22 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2,
e) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i że ją akceptuje,
f) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy.
Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie kosztorysu szczegółowego wraz z zestawieniem materiału, sprzętu i robocizny na pozycję od 10 do 29 tabeli XIV.2
 
 
 
 
Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl
 
Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2011 r.
 
Wadium: nie wymagane.
 
Kryteria wyboru ofert: Cena ofertowa - 100 %
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 16, w godz. od 8:00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub za zaliczeniem pocztowym.
 
Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
Paweł Filipowicz – inspektor d/s gospodarki gminnej – tel. 094 311 95 28
        
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 7  
Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2011 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą – 30 dni.
 
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ wraz z załącznikami

248 KBPobierzPodgląd pliku