Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Straż Miejska - Dostawa radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów

Karlino: Dostawę radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów
Numer ogłoszenia: 13054 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117273, faks 094 3117410 , strona internetowa www.karlino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Fotorapid CM rok produkcji 2010 (używany) - 1 szt. Fotorapid MC rok produkcji 2011 (nowy) - 1 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.50.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Straż Miejska w Karlinie posiada w użytkowaniu dwa maszty. Jeden maszt jest własnością gminy, a drugi jest w użyczony przez Policję. Oba maszty zostały wyprodukowane i zamontowane przez firmę ZURAD. Firma ZURAD jest producentem fotoradarów, która na terenie kraju dokonuje sprzedaży tych urządzeń z pominięciem innych firm. Na terenie kraju działają inne firmy, które dokonują sprzedaży innych marek fotoradarów. Straż Miejska, aby mogła korzystać z posiadanych i użytkowanych masztów, należy dokonać zakupu fotoradarów tej samej firmy, która dokonała montaży masztów, w tym wypadku firmy ZURA. Fotoradary innych producentów nie mogą być zainstalowane w posiadanych przez nas masztów. Na ogłoszony w 2010 roku przetarg na zakup fotoradaru z możliwością instalowania w masztach nie zgłosiła się żadna inna firma. Mając na uwadze przedstawione argumenty w warunki techniczne, zakup fotoradarów na zasadzie przetargu z wolnej ręki jest jak najbardziej zasadny, art. 67 ust. 1, pkt.1 lit.a

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD, Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.


  

 


Wyniki przetargu

8.1 KBPobierzPodgląd pliku

ZP-1-ML

31 KBPobierzPodgląd pliku

ZP-1-GK

31 KBPobierzPodgląd pliku

ZP-1-AK

31 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie

32 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa

43 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół

91 KBPobierzPodgląd pliku

Podwykonawcy

31 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie

27 KBPobierzPodgląd pliku

Opis techniczny

58 KBPobierzPodgląd pliku