Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty działający od 1992 roku zrzesza 20 różnych gmin, w tym również Gminę Karlino. Do zadań Związku należy:
 - podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska – ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu,
- pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków,
-  koordynacja działań z zakresu ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej (fauny i flory),
- wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Siedziba:

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino

Dyrektor:
Iwona Czerniec

Przewodniczący Zarządu:
Waldemar Miśko

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowywanie projektów programów działania Związku,
 2. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,
 3. przygotowanie projektów budżetu Związku z uwzględnieniem wysokości i terminu płatności składek członkowskich,
 4. określanie sposobu wykonania uchwał Zgromadzenia,
 5. wykonywanie budżetu Związku,
 6. gospodarowanie mieniem Związku,
 7. inicjowanie projektów zmian w statucie Związku,
 8. zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia oraz ustalanie miejsca, terminu i porządku jego obrad,
 9. zawieranie umów i porozumień oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie,
 10. wnioskowanie do Zgromadzenia o stwierdzeniu utraty członkostwa Związku przez gminę,
 11. stwierdzenie wystąpienia ze Związku przez gminę,
 12. rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu z jego działalności,
 13. ustalanie liczby etatów pracowników Biura Związku oraz zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura; powoływanie odwoływanie Skarbnika Związku,
 14. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

Zgromadzenie:

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. ustalanie kierunków działania Związku,
 2. powoływanie i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego Zarządu i jego Zastępcy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 3. uchwalanie rocznego budżetu Związku i udzielenie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
 4. wybór stałych i doraźnych komisji Zgromadzenia,
 5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej ustalania,
 6. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 7. ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz usług jednostek organizacyjnych Związku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu dotyczących:
  1. nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  2. przyjmowania lub odrzucania spadków, zapisów i darowizn,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek ,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązania i występowania z nich,
  7. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
  8. tworzenia, likwidacji i przekształcania przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  9. ustalanie projektów zmian w statucie Związku,
  10. ustalanie wysokości diet za udział w pracach organów Związku,
  11. przyjmowanie gmin do Związku oraz stwierdzanie utraty członkostwa Związku przez gminę,
  12. podjecie uchwały o likwidacji Związku.