Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Struktura mienia komunalnego

Struktura mienia komunalnego gminy Karlino

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

             

I. Grunty Komunalne (ogółem) w tym: 658 ha

1. grunty rolne (użytki rolne wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi) - 262 ha

2. grunty rolne przekazane  w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawny - 34 ha

3. grunty leśne – 31 ha

4. grunty zabudowane i zurbanizowane - 296  ha w tym:

           cmentarz komunalny – 2,78 ha

           oraz drogi – 219 ha

5.  nieużytki – 19 ha

6. grunty pod wodami – 11 ha

7. grunty zabudowane i zurbanizowane przekazane w  użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych – 5 ha

8. grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,7455 ha

 

II. Obiekty Komunalne - 561 ob.

1. budynki i lokale - łącznie 261 ob. w tym 73 ob. w zasobie gminy i 188 ob. w tym 31 budynków mieszkalnych 100 % własność Gminy Karlino (w tym 120 lokali), 103 budynki mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych  ( w tym 293 lokale stanowiące własność Gminy) łącznie 413 lokali mieszkalnych oraz 54 szt. budynki gospodarcze w zarządzie ZGK

2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 293 ob.

3. Szkoły Podstawowe - 4 ob.

4. Zespół Szkół w Karlinie - 1 ob.

5. przedszkole + żłobek - 1 ob.

6. obiekty WTZ - 1 ob.

 

III. Kotły i maszyny energetyczne - 29 szt.

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 76 szt.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 21 szt.

VI. Urządzenia techniczne - 105 szt.

VII. Środki transportu - 28 szt.

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - 98 szt.                                                                                                                                                                                          

 

Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

1. mienie przekazane w użytkowanie wieczyste  (grunty o pow. 39 ha w tym 1 ha przekazany osobom fizycznym) - 311.428,61 zł

2. mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha) - 130.513,08 zł

3. mienie oddane w dzierżawę (o pow. 32,44 ha) i w najem ( o pow. 0,43 ha) - 205.413,44 zł

4. mienie będące w użyczeniu - 709.857,00 zł

5. mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 11 ha) - 428.135,46 zł

6. mienie będące w zarządzie oświaty ogółem - 19.926.000,00 zł

    w tym:
    przedszkole + żłobek - 4.017.000,00 zł
    szkoły podstawowe - 8.743.000,00 zł
    zespół szkół - 7.166.000,00 zł    

7. obiekty WTZ - 686.708,66 zł

8. budynki w zarządzie ZGK - 9.367.792,65 zł

9. pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) - 7.752.337,65 zł

10. mienie stanowiące zasób gminy ogółem - 63.922.705,98 zł

 

Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę 45.592.422,92 zł, co przedstawia poniższa tabela:

 

SpółkaWartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie   27.100.250,00
Regionalne  Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie    
14.994.500,00
Energetyka Cieplna Spółka z o. o  w Karlinie       3.296.734,92
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie       1.200,00
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o.      
80.738,00
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie     
65.000,00
Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. Warszawa    50.000,00
Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o.  w Karlinie      
4.000,00
Razem
 45.592.422,92