Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Burmistrz Karlina

Burmistrz

 

 

 

Funkcję Burmistrza sprawuje Waldemar Miśko

 

Tel: (94) 311 7273

 

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i stanowisk:

1) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami,

3) Zespół Radców Prawnych,

4) Referat Kultury, Sportu i Turystyki,

5) Stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą,

6) Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych oraz skarg i wniosków,

7) Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych.,

8) Finansowy Kontroler Gminy.

 

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6) zwoływanie w miarę potrzeb narad z udziałem pracowników w celu ich współdziałania i realizacji zadań,

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) upoważnienie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do złożenia Burmistrzowi takiego oświadczenia,

13) wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Miejskiej w Karlinie.