Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Referat Podatków.

Kierownikiem referatu jest Anna Wojnicz.

Referat podlega bezpośrednio Skarbnikowi

Tel: 535 374 009, 94 311 95 09, 94 311 95 06.

Do zadań Referatu Podatków należą między innymi:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,

2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

4) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

5) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

6) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

7) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

8) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

9) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

10) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

11) rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych m.in. Unii Europejskiej,

12) prowadzenie rachunkowości opłaty śmieciowej,

13) prowadzenie egzekucji należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.