Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

OPIS PROCEDURY WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY.

 1. Złożenie przez zainteresowanego wniosku o wydzierżawienie/wynajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino ze wskazaniem nr działki, powierzchni, położenia oraz celu dzierżawy/ najmu a także okresu na jaki ma być zawarta.
 2. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości do najmu lub dzierżawy.
 3. Przygotowanie odpowiedzi dla wnioskodawcy z przedstawieniem dalszej procedury.
 4. Stosowanie stawek czynszu najmu lub dzierżawy wynikających z Zarządzenia Nr 73/2015 Burmistrza Karlina z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów i obiektów budowlanych stanowiących własność gminy Karlino, zgodnie z celem najmu lub dzierżawy.
 5. W zależności od okresu najmu i dzierżawy zależy dalsze postępowanie:
  - umowa zawierana po raz pierwszy na okres do 3 lat wymaga:
  sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy i podanie go do publicznej wiadomości na podstawie Zarządzenia Burmistrza Karlina na okres 21 dni przed zawarciem umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku umów zawieranych po raz pierwszy na okres do trzech lat. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. W wykazie określa się odpowiednio:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
  • powierzchnię nieruchomości;
  • opis nieruchomości;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
  • termin zagospodarowania nieruchomości;
  • cenę nieruchomości;
  • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
  • terminy wnoszenia opłat;
  • zasady aktualizacji opłat;
  • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
  • termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2,
   Zgodnie z art. 35 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek sporządzenia wykazu nie dotyczy oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

   - umowa zawierana po raz pierwszy na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
  Konieczność uzyskania zgody Rady Miejskiej w Karlinie na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W przypadku gdy o najem lub dzierżawę wystąpi więcej niż jeden wnioskodawca dzierżawa odbywa się w procedurze przetargowej natomiast gdy jest tylko 1 wnioskodawca bezprzetargowo po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały.

  - Zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, kiedy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Konieczność uzyskania zgody Rady Miejskiej w Karlinie na zawarcie umowy kolejnej umowy najmu lub dzierżawy - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  Po uzyskaniu stosownej zgody Rady Miejskiej w Karlinie w formie uchwały sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy ze wskazaniem formy zawarcia umowy – przetargowo lub bezprzetargowo.
  Po upływie okresu 21 dni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości sporządza się właściwą umowę dzierżawy lub najmu w przypadku trybu bezprzetargowego lub ogłasza się przetarg na najem lub dzierżawę, który podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni, przed dniem jego odbycia. Po rozstrzygnięciu przetargu - po upływie 7 dnia od dnia jego zakończenia (po terminie wyznaczonym na możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu przez komisję przetargową) z wyłonionym najemcą lub dzierżawcą zawiera się umowę najmu lub dzierżawy, po wysłaniu do niego informacji, że umowa została przygotowana do podpisania przez zainteresowanego, po jej wcześniejszym podpisaniu przez Burmistrza Karlina.

Zawarcie umowy dzierżawy.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zawarcie umowy najmu.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zawarcie kolejnej umowy najmu.

35 KBPobierzPodgląd pliku