Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Urząd Miejski w Karlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie - www.karlino.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-12.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych, dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki, brakuje części tekstów alternatywnych, nie działają wszystkie skróty klawiaturowe, na niektórych podstronach są problemy z kontrastem. Powodem wyłaczęń jest fakt, iż jesteśmy w trakcie procedury zmiany strony na nowszą, spełniająca w pełni wymagania ustawy.

Data sporządzenia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystian Matwiejczuk, k.matwiejczuk@karlino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 95 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Urząd Miejski w Karlinie mieści się w 3 lokacjach:

Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6.

Do budynku prowadzi wejścia od Placu Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Na dole przy wejściu jest dzwonek, którym można przywołać urzędnika. W budynku nie ma windy.

Biuro podawcze znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 17.

Do budynku prowadzi wejścia od Placu Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Biuro Obrony Cywilnej znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd Miejski w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejścia A od ul. Wigury. Do wejścia prowadzą schody. Wejście B od parkingu poprzez windę dostępną dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pokoje na parterze, pierwszym, drugim oraz część pomieszczeń na trzecim piętrze.

Biuro promocji oraz Straż Miejska znajdują się po lewej stronie od wejścia lub windy na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na drugim piętrze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W biurze promocji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.