Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

 

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2. Załączniki do wniosku:

- oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;

- wykaz pojazdów samochodowych zawierający informacje:

• markę, typ,

rodzaj/przeznaczenie,

numer rejestracyjny,

numer VIN,

wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu z wpisem TAXI, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi; 

- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby wykonujące przewóz na rzecz przedsiębiorcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;

- kserokopię prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy z aktualnym terminem ważności;

- kserokopię aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

- kserokopię aktualnych badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji;

- wykaz kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

- inne dokumenty: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………...........................................

OPŁATY

1. Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na okres:

 • od 2-15 lat-  200 zł
 • powyżej 15-30 lat - 250 zł
 • powyżej 30-50 lat - 300 zł

2. Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis):

 • za licencje ważną do 15 lat - 22 zł
 • za licencje ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
 • za licencje ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł

Wpłat z tytułu opłaty za udzielenie licencji można dokonywać  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie:  40 1020 2791 0000 7202 0246 4451  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie czynnej w godz. od 8,00 – 14,00 (pokój nr 5) - Tytuł wpłaty „Licencja na taksówkę”.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro  ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. 3, w godzinach od 7.00-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, tel.  094 3113509,  e-mail: n.skibinska@karlino.pl

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza  Karlina w terminie 14 dni

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2201 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U.2013 r. poz. 713)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  dnia  6 sierpnia 2013. r. w sprawie  wysokości opłat za czynności administracyjne związane z  wykonywaniem przewozu  drogowego  oraz za egzaminowanie   i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U.2021r.  poz. 1220)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
 2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
 3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

21 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji.

14.4 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie dot. kierowców.

21 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz pojazdów.

16.6 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz zatrudnionych kierowców...

78 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie - dane techniczne.

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zrzeczeniu wyk. tr. drog.

16.5 KBPobierzPodgląd pliku