Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

31 KBPobierzPodgląd pliku

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH/ REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/ regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

2. Załączniki do wniosku:

1) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonywanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
5) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
6) cennik,

3. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

OPŁATY

1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób – przewozy regularne na obszarze gminy pobiera się opłatę w wysokości:

· 100zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 1 roku,
· 150zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 2 lat,
· 200zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 3 lat,
· 250zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 4 lat,
· 300zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 5 lat.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Wpłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie - pokój Nr 5 w godzinach od 8,00 do 14,00 lub wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Karlinie na rachunek bankowy Gminy: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 PKO BP S.A. (z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za zezwolenie – transport regularny).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. 3, w godzinach od 7.00-15.00. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY do 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, tel. 094 3113509, e-mail: handel@karlino.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

1) W przypadku odmowy udzielenie zezwolenia wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

2) Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. 3) Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie – pok. Nr 7

PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202),
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1220 z późn. zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019 poz.2377).

Wniosek na przewozy regularne.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek na przewozy specjalne.

26 KBPobierzPodgląd pliku